سهم تقصیر سازمانها در تصادفات

سهم تقصیر سازمانها در تصادفات: یکی از مهمترین علل اصلی تصادفات در کشور عزیزمان ایران متاسفانه درصد تقصیری است که کارشناس تصادفات باتوجه به تشخیص و تجربه و دلایل موجود

و پس از بررسی صحنه تصادف برای آن سازمان خاطی در نظر می گیرد.

این موضوع بیشتر در تصادفات جرحی و فوتی به شدت تاثیر گذار خواهد شد.

به این موارد طبق قانون تبصره 3ماده 14 آن سازمان خاطی که معمولا شهرداری، راهداری، اداره برق، اداره گاز (در مواردی خاص) و یا اداره آب و بسیاری از سازمان های دیگر ممکن است مصر شناخته شوند در این رابطه آن سازمان

باید جوابگو باشد و ضرر زیان وارده به غیر مقصر در تصادف را تعیین تکلیف نموده و برای اداره بیمه واریز نمایند.

سهم تقصیر سازمانها در تصادفات

سهم تقصیر سازمانها در تصادفات

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.