تفاوت آزادراه و بزرگراه

تفاوت آزادراه و بزرگراه- امداد خودرو در آزادراه

بزرگراه:راهی است که حداقل 2لاین عبوری در رفت و برگشت داشته باشد و توسط جداکننده ها از هم مستقل شده باشند و حدالمکان تقاطع نداشته و در بزرگراه می توان تعداد محدودی تقاطع هم سطح ایجاد نمود. مثل بزرگراه همت- بزرگراه خرازی در تهران- بزرگراه آزادگان- بزرگراه هاشمی رفسنجانی-

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.