تصادفات فوتی | تصادفات جرحی

مقاله آموزشی در رابطه با انواع تصادفات را دنبال خواهیم کرد که یکی از علل افزایش تصادفات جرحی

عدم توجه راننده به جلو و بعد آن عدم تسلط در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی یا خواب آلودگی
و یا سرعت غیرمجاز و یا سبقت غیر مجاز می باشد.

تصادفات فوتی  تصادفات جرحی

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.