امداد خودرو غرب تهران

امداد خودرو غرب تهران: یکی از بهترین محدوده خدمات امداد خودرو کوهسار در محدوده غرب تهران می باشد

این مجموعه با بیش از ده ها نیسان یدک کش یا جرثقیل نیسان و بیش از 4 دستگاه خودرو بر و بیش از بیست

مکانیک مجرب و حرفه ای و نیمه حرفه ای توانسته در این بازار رقابتی امداد خودرو نامی نیکو از خود به جای

بگذارد و همچنین نامی نیکو در بین هم صنفی های خود بر جای بگذارد.

امداد خودرو غرب تهران- غرب تهران- امداد خودرو غرب

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.