امداد خودرو شبانه روزی

امداد خودرو شبانه روزی : امداد و کمک رسانی به تمامی واحد های ترافیکی که در سانحه ترافیکی دچار ضرر زیان مالی و جانی شده اند و خودرو سواری سبک و سنگین آنها از ادامه مسیر بازمانده از جمله مهمترین وظیفه امداد خودرو کوهسار می باشد.

امداد-خودرو-شبانه-روزی

امداد-خودرو-شبانه-روزی

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.